Överklagan

Om din ansökan om medlemskap avslås av förbundsstyrelsen kan du överklaga beslutet till Sveriges Författarförbunds stämma. En överklagan ska inkomma senast en månad före stämman som hålls maj månad varje år. Information erhålles tillsammans med beslutet. Det är alltid möjligt att inkomma med en ny ansökan då den sökande har ytterligare material att åberopa.

Publicering i e-matrikel

Sveriges Författarförbund publicerar namn, kontaktuppgifter och sektionstillhörighet om medlemmar i en e-matrikel. Sveriges Författarförbund kan även komma att lämna ut dessa uppgifter till potentiella uppdragsgivare och andra som förbundet bedömer vara till nytta för medlemmens yrkesverksamhet.

För de fall medlem önskar göra undantag från ovanstående kontaktas Sveriges Författarförbund.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL) om Sveriges Författarförbunds behandling av personuppgifter
När du lämnar uppgifter om dig själv till Sveriges Författarförbund (SFF) sparas dessa uppgifter i en databas. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att SFF, och till SFF anknuten organisation (t ex av SFF hel- eller delägt bolag eller organisation SFF är medlem i) och/eller samarbetspartner (t ex av SFF anlitad lektör, Sveriges Radio AB, ALIS eller motsvarande tillvaratagare av medlemmars intressen) i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att kunna fullgöra samtliga sina åtaganden gentemot dig. Lämnandet av personuppgifter och samtycket till databehandling av vissa av dessa personuppgifter är nödvändigt för medlemskap i SFF liksom hantering av stipendieansökningar. Du äger dock rätt att begära att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje man.

SFF behandlar personuppgifter avseende medlemmar, tidigare medlemmar och personer som ansöker om medlemskap samt personer som är mottagare av ersättningar som utbetalas via SFF eller genom SFF:s försorg.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter (personuppgiftsansvarig)
Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm, ideell organisation med org nr: 802004-7687, tfn: 08-545 132 00, e-postadress: sff@sff.info.

Ändamål med behandlingen
Syftet med SFFs behandling av personuppgifter är att fullgöra SFFs åtaganden gentemot medlemmar, tidigare medlemmar, personer som ansöker om medlemskap samt personer som mottar upphovsrättslig ersättning (eller motsvarande) genom SFFs åliggande på grund av avtal eller lag.

SFF vill kunna databehandla och sammanställa personuppgifter för kontakt, information, insamling av statistiska uppgifter och logistik, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen enligt förbundets stadgar. SFF vill också kunna upplysa tredje man om kontaktuppgifter till medlemmar. Exempel på tredje män som efterfrågat medlemmars kontaktuppgifter och/eller uppgifter om antalet medlemmar i en viss sektion, av visst kön m.m. är nyttjare och/eller uppdragsgivare av olika slag Sveriges Radio AB för att kunna följa avtal om ersättning för sändning av medlemmars verk i radio, Statistiska Centralbyrån SCB för statistiska uppgifter, ALIS samt liknande till förbundet närstående organisationer för utbetalning av upphovsrättslig ersättning, Tidningen Vi för utlysning av stipendium m fl.

De uppgifter som ska databehandlas framgår av respektive formulär/ansökningsblankett, men gäller generellt sett:

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer/organisationsnummer, samt olika upplysningar om den enskilde (exempelvis sektionstillhörighet, förlagstillhörighet, språk (översättning till/från), kön för jämställd fördelning av stipendier, bankuppgifter för utbetalning, skattsedel/företag, med mera)

Uppgifter som behandlas i SFF:s register innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som framgår av de ändamål som är specificerade enligt ovan. När uppgifter används eller lämnas för statistiska ändamål anonymiseras uppgifterna och din identitet kan inte utläsas. Samtliga uppgiftslämnare kan begära att SFF så långt är möjligt behandlar uppgifterna konfidentiellt och således inte lämnar ut dessa till tredje man.

Begäran om registerutdrag och information om rättelse
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som ska vara egenhändigt undertecknad till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som förbundet behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.