Vad är upphovsrätt? Vilken momssats gäller? Nedan har vi samlat den viktigaste informationen för dig som är författare eller översättare. Klicka på önskad rubrik för att hitta det du söker. Använd pilen för att komma tillbaka till alfabetet.

Är du översättare? Fler svar finns att läsa i Avtalsalfabetet .

Saknar du någon fråga? Hör av dig till oss på sff@sff.info.

 

ANONYMITETAVTALSLICENSBIBLIOTEKSERSÄTTNINGCITERACOPYRIGHT-SYMBOLEN: SKICKA IN OCH SKYDDA DITT MANUS ● FAKTURAFÖRLAGSINFORMATIONFÖRSÄKRINGARFÖRTALGE UT ETT GAMMALT VERKKOPIERAMOMSSEKTIONERNASKATTERÅDGIVNING  ● SKYDDA DIN BOKTITEL  ● TALBOKSERSÄTTNINGTRYCKFRIHETUPPHOVSMANUPPHOVSRÄTTUPPLÅTELSEÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETERÖVERLÅTELSE

 

ANONYMITET

En författare har rätt att vara anonym. Det är förbjudet att göra efterforskningar om vem som ligger bakom en pseudonym eller signatur i ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsmål. Om författare eller utgivare har angetts på en bok med namn, pseudonym eller signatur, och det är allmänt känt vem som ligger bakom namnet, eller om författaren i något sammanhang gett sig till känna, får dock frågan väckas om vem som ligger bakom ett anonymt namn.

 

AVTALSLICENS

Vissa typer av nyttjanden regleras genom så kallad avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen. Dessa nyttjanden är ofta svåra att reglera genom individuella avtal, till exempel när ett stort antal upphovsmäns verk nyttjas och ersättningen till varje upphovsman blir mycket liten.
I korthet innebär avtalslicensmodellen att ett visst nyttjande är tillåtet utan tillstånd från varje upphovsman. Detta under förutsättning att det finns ett gällande avtal som reglerar villkoren för nyttjandet mellan användaren och en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän inom området.
Idag finns avtalslicenser som reglerar exempelvis sändningar av litterära verk i radio och tv, samtidig och oförändrad vidaresändning av radio- och tv-sändningar och kopiering av skyddade verk för undervisningsändamål.

 

BIBLIOTEKSERSÄTTNING

Enligt upphovsrättslagen får ett exemplar av ett litterärt verk fritt spridas vidare, efter att det har överlåtits med upphovsmannens samtycke. Detta betyder att bibliotek som har köpt in en bok också har rätt att låna ut den; författaren kan inte motsätta sig det och har ingen laglig rätt till ersättning. Detta är en kulturpolitiskt motiverad inskränkning i upphovsrättslagen för att värna allmänhetens tillgång till litteratur genom den fria biblioteksutlåningen. Men sedan 1954 får de svenska litterära upphovsmännen istället en statlig och offentligrättslig ersättning för biblioteksutnyttjandet. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar (statistiskt beräknade eller så kallade särskilda författar- och översättarpenningar), dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

Biblioteksersättningen hanteras av Sveriges författarfond (ej att förväxla med Sveriges Författarförbund!).
För information och frågor om biblioteksersättning kan du vända dig till Sveriges författarfond, www.svff.se, svff@svff.se eller 08-440 45 50.

 

CITERA

Hur mycket får man citera ur en text, och när får man citera ur verk utan att inhämta upphovsmannens tillstånd?
Reglerna om citaträtten är komplicerade och en bedömning måste göras utifrån det enskilda fallet. En bedömning av den aktuella texten måste du göra själv. SFF kan bistå medlemmar med råd, men gör inte generella bedömningar av texter utifrån citaträtten.

Allmänt kan man säga att rätten att citera ett verk gäller både muntligen och skriftligen. Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Eftersom lagtexten inte anger någon bestämd gränsdragning, måste man göra bedömningen från fall till fall.
Det är tillåtet att återge delar ur verk som den sortens hjälpmedel i den egna framställningen, som bidrar till att understryka det egna ställningstagandet, till att belysa ett påstående, granska eller kritisera ett annat verk. Om ett citat används endast i syfte att göra den egna framställningen eller produkten mer läsvärd, är citatet inte tillåtet och utgör ett upphovsrättsintrång.

 

COPYRIGHT-SYMBOLEN: SKICKA IN OCH SKYDDA DITT MANUS

För att stärka skyddet för ditt manus eller synopsis kan du numrera, signera och datera varje textsida. Som upphovsman av ett verk kan du också ange copyrightsymbolen © på ditt verk/manus/synopsis/utkast. Symbolen står för copyright, det engelska ordet som närmast motsvarar upphovsrätt. Symbolen har ingen rättslig verkan i Sverige, men det är internationellt vedertaget att ange © följt av upphovsmannens namn och årtal för första publicering/årtal för verkets tillkomst. Symbolen tjänar som påminnelse att verket är skyddat av upphovsrätt och varnar den som vill använda verket att de flesta nyttjanden kräver tillstånd.

Sedan skickar du ditt synopsis/manus tillsammans med ett följebrev till mottagaren. Samtidigt skickar du en kopia i rekommenderad försändelse till dig själv. Din egen försändelse behåller du oöppnad. Vid en eventuell tvist om vem som är upphovsman har du möjlighet att visa att din text existerade vid en viss tidpunkt (datumet på det rekommenderade brevet). Spara också alltid ett exemplar av manuskriptet.

 

FAKTURA

Som F-skattare är du faktureringsskyldig. Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla ett antal uppgifter. Som uppdragstagare (det vill säga säljare) måste du därför se till att din faktura består av följande:

 • Ditt namn och din adress
 • Din uppdragsgivares namn och adress
 • Ditt momsregistringsnummer
 • Ange om du är ”Godkänd för F-skatt” eller ”Godkänd för FA-skatt”
 • Datum för när du sammanställde din faktura (= fakturadatum) och för när affärshändelsen inträffade (om det avviker från fakturadatum)
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura, så kallat fakturanummer
 • Specifikation av vad din faktura avser genom att ange tjänstens omfattning och art
 • Priset för dina tjänster/varor, inklusive egenavgifter men exklusive moms (priset före moms)
 • Den eller de momssatser som gäller (0%, 6 % eller 25 %)
 • Om försäljningen är momsfri, ange varför, det kan räcka med formuleringen ”undantag från mervärdesskatt”
 • Det momsbelopp som din uppdragsgivare ska betala
 • Det totala beloppet som din uppdragsgivare ska betala

 

Övriga uppgifter du bör ha med:

 • Ange dina betalningsuppgifter: kontonummer, bankgiro eller plusgiro
 • Ange dina betalningsvillkor:

Förfallodag (10, 14 eller 30 dagar är standard). Är du översättare och har ingått Översättaravtalet mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen gäller 14 dagar enligt avtalet.

Dröjsmålsränta. Vid uppdragsgivarens försening med att betala din faktura kan du begära extra ersättning med ett antal procent enligt räntelagen eller till det antal procent du begärde när avtalet ingicks.

Påminnelseavgift. Om du måste påminna uppdragsgivaren om att betala fakturan har du rätt att begära 60 kr i påminnelseavgift.

Exempel på hur det kan se ut:

”Betalningsvillkor 14 dagar enligt ingånget avtal. Från förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift 60 kr.”

Kom ihåg att egenavgifter och semesterersättning ska ingå i faktureringssumman, men inte anges separat (och du har heller ingen skyldighet att göra det). Se däremot till att gällande moms specificeras separat på din faktura.

 

FÖRLAGSINFORMATION

På Förläggareföreningens hemsida, www.forlaggare.se hittar du information om deras medlemmar och om nyheter inom förlagsbranschen.

 

FÖRSÄKRINGAR

Konstnärsguiden

På Konstnärsnämndens webbportal Konstnärsguiden hittar du information som berör konstnärers villkor i trygghets- och skattesystemen. Informationen i guiden utgår till stor del ifrån andra myndigheters egen information men försöker också belysa speciella problemställningar som kan uppstå för konstnärer. Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa nya förordningar och rättsliga förändringar.

Försäkringar

Medlemmar i SFF har möjlighet att teckna försäkringar specifika för författare och översättare.

Företags-, sjukavbrotts- och personskadeförsäkring, L E Gefvert AB

Försäkringsmäklare L E Gefvert AB har i samarbete med Sveriges Författarförbund tagit fram en specialanpassad och prisvärd försäkringslösning för förbundets medlemmar. Försäkringspaketet omfattar företags-, sjukavbrotts- och personskadeförsäkring. Alla dessa försäkringar kan tecknas separat.

Gruppliv- och olycksfallsförsäkring, Folksam

Medlemmar i Sveriges Författarförbund som under året fyller högst 64 år kan teckna följande försäkringar för sig själv och för make/maka/registrerad partner/sambo:

 • Medlemsförsäkring GF 13146
 • Grupplivförsäkring med sjukkapital
 • Trygghetsförsäkring-Fritidsskador TFF

PP Pension

Sveriges Författarförbund samarbetar med PP Pension för att göra det lättare för dig som är medlem att få en bra pension och ett tryggare arbetsliv. Som anställd får du ofta ett grundskydd i form av tjänstepension och riskförsäkringar. Det behöver du även som företagare. Det finns flera olika erbjudanden om sparande och försäkringar från PP Pension.

Logga in på medlemsdatabasen Movits för ytterligare information om alla försäkringar.

 

FÖRTAL

Förtal innebär att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Tyngdpunkten läggs vid om uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning. Ansvar aktualiseras dock inte om det kan anses vara försvarligt att lämna uppgift i saken och den tilltalade kan visa att uppgiften är sann eller att det åtminstone föreligger skälig grund för den.

Förtal brukar tillsammans med förolämpning kategoriseras som ärekränkning.

Det är svårt att bedöma vad som i praktiken utgör ärekränkning eftersom det inte går att dra några generella slutsatser utifrån den relativt sparsmakade rättstillämpning som finns. SFF kan därför inte göra bedömningar om ärekränkning föreligger eller inte.

 

GE UT ETT GAMMALT VERK

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovmannens död. Upphovsrätt ärvs och testamenteras på samma sätt som annan egendom som ingår i en avliden persons dödsbo. Du är skyldig att uttömma alla möjligheter att nå rättsinnehavare till ett skyddat verk. Sök uppgifterna i alla tillgängliga register, inklusive via Internet (till exempel via hitta.se eller eniro.se) och Skatteverket/folkbokföringen.

SFF får många frågor om kontaktuppgifter till arvingar, men har i princip bara adresser till medlemmar i livet. Vissa rättigheter förvaltar förbundet enligt uppdrag. Dit hör bland andra Lars Englund, Per Anders Fogelström, Åke Holmberg och Ivar Lo-Johansson. Andra förvaltas av ALIS eller av arvingarna själva eller genom annat ombud. Sveriges Författarfond, vars främsta uppgift är att administrera biblioteksersättningen, får mängder av samtal varje år eftersom deras register med kontaktuppgifter till arvingar räknas till Sveriges bästa.

Ett råd till rättsinnehavare/arvingar är att se till att vara tillgängliga – att ansluta sig till ALIS är förmodligen det enklaste sättet att göra sig tillgänglig för tillståndsförfrågningar. ALIS förvaltar på uppdrag de litterära rättigheterna till ca 2 400 anslutna rättsinnehavare inom ordområdet (författare och översättare av allmänlitteratur, läromedelsförfattare, journalister och dramatiker).

I absoluta nödfall, men då bör du kunna visa i efterhand att alla tänkbara efterforskningar har gjorts för att nå rättsinnehavarna, är det brukligt att väl synligt ange i publikationen (eller motsvarande) att »tyvärr har, trots ansträngningar, inte samtliga rättsinnehavare till de verk som återges kunnat nås. Tillstånd har därför inte kunnat inhämtas och ersättning inte kunnat betalas ut. Var vänlig hör av dig till … om du är rättsinnehavare till verket på sid. X«.

 

KOPIERA

Var och en har rätt att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Med privat bruk menas förutom en persons privata behov även att man framställer enstaka kopior till den närmaste familje- och vänkretsen. Som exempel kan nämnas att det är tillåtet att kopiera snapsvisor till en mindre privat fest. Inom begreppet privat bruk faller också situationen att någon för sitt personliga bruk framställer kopior inom ramen för sitt eget yrkesarbete. Ett företag, en organisation eller en myndighet får däremot inte kopiera för de anställdas bruk. En lärare får framställa ett exemplar av en dikt och läsa upp den för sin klass, men får inte med stöd av bestämmelsen om privat bruk framställa kopior till hela klassen.

Sedan den 1 juli 2005 är det inte heller tillåtet att kopiera en hel bok, och kopiering får endast ske om förlagan har framställts eller tillgängliggjorts med tillstånd från upphovsmannen.

Med stöd av kopieringsavtal som tecknats mellan skol- och högskoleväsendet och Föreningen Bonus Presskopia har lärare ett tillstånd att i viss omfattning fotokopiera ur skyddade verk utan att i varje enskilt fall först kontakta upphovsmannen. Kopieringsavtalen innebär att skolan betalar en viss ersättning per elev för rätten att kopiera.

Ersättningen betalas till Bonus Presskopia som sedan fördelar den bland upphovsmannaorganisationerna för vidare fördelning till upphovsmännen.

 

MOMS

Ett arvode är (utom för vissa A-skattare) ett momspliktigt belopp. Momsen ska alltid specificeras på din faktura. De olika momssatserna beror på vilken typ av tjänst som du utför. För detaljerad information, se Skatteverkets värdefulla broschyr om Moms inom kulturområdet

 

SEKTIONERNA

Sveriges Författarförbund består av fyra olika sektioner: BULT – Barn- och ungdomslitterära sektionen, Minerva – Fackförfattarsektionen, Skönlitterära sektionen och Översättarsektionen

 

SKATTERÅDGIVNING

Yrkesverksamma författare och översättare är skatterättsligt att betrakta som näringsidkare. Sveriges Författarförbund lägger ned ett omfattande arbete på att försöka förbättra situationen för de litterära yrkesutövarna vad gäller skatter och sociala avgifter. Däremot har vi inte möjlighet att inom ramen för medlemsservicen ge råd i frågor som gäller författare och översättare som privatpersoner, exempelvis frågor om sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning etc. SFF har heller ingen a-kassa. Ta istället kontakt med Försäkringskassan och din a-kassa direkt. Se även ”Konstnärsguiden”, Konstnärsnämndens guide som berör konstnärers (konstnärer inom alla konstområden) villkor i trygghets- och skattesystemen.

 

Skatt- och deklarationsservice

Medlemmar i SFF kan få hjälp med att upprätta självdeklaration av redovisningskonsulter och har tillgång till deklarationsråd. Varje år har medlemmarna också möjlighet att delta i en deklarationskurs.
Lista över rekommenderade redovisningskonsulter samt deklarationsråd finns under medlemssidorna i Movits. Här finns även en lista över aktuella belopp- och procentsatser vad gäller skatt.

Nya momsregler från 2013

Regeringen har föreslagit nya redovisningsregler, som gäller de flesta som redovisar moms på helår. Momsen ska redovisas i en separat skattedeklaration och inte längre i inkomstdeklarationen. Momsen ingår inte längre i F-skatten. Nya datum för momsredovisning och inbetalning gäller.
Ändringarna gäller dig som uppfyller samtliga av följande villkor:

• Du redovisar moms för helår
• Du ska lämna inkomstdeklaration
• Du handlar inte med andra EU-länder

Om du inte uppfyller villkoren ska momsen redovisas i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Enskilda näringsidkare

Om du uppfyller villkoren, ska moms redovisas senast den 12 maj året efter beskattningsåret. Om du har deklarationshjälp kan du få anstånd (s.k. byråanstånd) med att deklarera och betala momsen senare, fram till den 26 juni. Inkomstdeklarationen ska, precis som förut, lämnas 2 maj (2014 gäller 5/5).

Juridiska personer

Handelsbolag påverkas inte av förändringarna. Momsdeklaration och betalning ska fortfarande lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Övriga juridiska personer, som uppfyller villkoren, har fått nya datum för att redovisa och betala momsen. Datum för momsdeklaration beror på bokslutsdatum och om momsdeklarationen lämnas på papper eller elektroniskt. Se förteckning i länk.

F-skatten

Tänk på att momsen ska redovisas separat. Momsen betalas in i samband med att momsdeklarationen skickas in. Vi rekommenderar att du tittar på hur mycket moms som ingår i din f-skatt, t.ex. genom att gå igenom din senaste slutskattsedel och se hur mycket som är moms och hur mycket som är andra skatter. Du kan behöva jämka din f-skatt.
Mer hjälp finns att hämta i Skatteverkets detaljerade broschyr om moms inom kulturområdet

 

SKYDDA DIN BOKTITEL

En boktitel kan vara skyddad på två sätt. En titel kan i undantagsfall anses vara så pass originell att den betraktas som ett upphovsrättsligt skyddat verk i sig. Men de flesta titlar, dock inte de titlar som allmänt sett är deskriptiva eller generiska, har ett visst skydd genom Upphovsrättslagens bestämmelse om titelskydd (50 §). Titelskydd är ett skydd mot förväxling av verk och deras upphovsmän (genom verkens titlar, författarnamn, pseudonymer eller signaturer). Enligt bestämmelsen om titelskydd får inte litterära eller konstnärliga verk göras tillgängliga för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman.Någon tidsbegränsning finns i princip inte men i rättspraxis har ansetts att förväxlingsrisken får antas minska om ett verk är äldre.

En bedömning av en aktuell titel som du vill använda måste du göra själv. Författarförbundet kan bistå medlemmar med råd, men gör inte generella bedömningar av nya titlar utifrån bestämmelserna i Upphovsrättslagen. Förbundet kan i regel heller inte, på grund av risken att hamna i en jävssituation, företräda en medlem gentemot en annan medlem. En sådan situation kan komma att uppstå i en tvist beträffande titelskydd. Mer vanligt förekommande är att tvist om titelskydd eller renommésnyltning uppstår mellan två förlag/utgivande parter.

 

TALBOKSERSÄTTNING

Talbok = inte detsamma som ljudbok
Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Personer med läsnedsättning kan låna och köpa dem från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) via folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek – samt ladda ner dem. Framställning och användning av talböcker regleras i 17 § upphovsrättslagen. Talböcker är alltså inte det samma som kommersiellt framställda ljudböcker. Söker du rekommendationer kring ljudboksavtal så hittar du du dem här.

Rätt till talboksersättning
Upphovsmän vars verk har lästs in som talbok har rätt till ersättning för detta. Ersättningen förhandlas av Sveriges Författarförbund, som har överlåtit administrationen av ersättningen till ALIS.
Alla frågor rörande individuell talboksersättning hänvisas till ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige): 08-411 98 10 eller talbok@alis.org.

Fr o m den 1 juli 2005 har synskadade och andra funktionshindrade vid sidan av rätten att låna talböcker även möjlighet att förvärva och för eget bruk behålla exemplar av såväl talböcker som t ex punktskrifts- och s k e-textböcker. Då exemplar av offentliggjorda verk på detta sätt sprids/överförs av vissa bibliotek och organisationer till funktionshindrade uppkommer också en rätt till ersättning (tvångslicens) till de litterära upphovsmännen.
Överläggningar har upptagits mellan Sveriges Författarförbund och MTM i avsikt att komma fram till gemensamma riktlinjer avseende ersättningen och formerna för anmälan av ersättningsberättigad spridning av ljudupptagning m m.
Exemplar av talböcker som framställs för utlåning till funktionshindrade berörs inte av den nya ersättningen utan kommer liksom tidigare att bilda underlag för fördelningen av de av riksdagen anslagna talboksmedlen.

 

TRYCKFRIHET

De grundlagar som styr våra yttranden i media och tryckta skrifter är tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagarna innehåller bestämmelser om tryckfrihetsbrott respektive yttrandefrihetsbrott. Tryckfriheten gäller endast tryckta texter. För andra medier, såsom radio och TV, tillämpas istället yttrandefrihetsgrundlagen. Yttranden som görs i media omfattas alltså inte av bestämmelserna i brottsbalken.
Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att ge ut skrifter om vad som helst utan hinder eller censur från myndigheterna. Det finns dock en handfull undantag. Straffbara missbruk av tryckfriheten är till exempel olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, förolämpning och förtal. Förutsättningen för att tryckfrihetsbestämmelserna ska tillämpas är att skriften är tryckt eller mångfaldigad och utgiven till allmänheten.

 

UPPHOVSMAN

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovmannens död. Upphovsrätt ärvs och testamenteras på samma sätt som annan egendom som ingår i en avliden persons dödsbo. Du är skyldig att uttömma alla möjligheter att nå rättsinnehavare till ett skyddat verk. Sök uppgifterna i alla tillgängliga register, inklusive via Internet (t ex via hitta.se eller eniro.se) och Skatteverket/folkbokföringen.

SFF får många frågor om kontaktuppgifter till arvingar, men har i princip bara adresser till medlemmar i livet. Vissa rättigheter förvaltar förbundet enligt uppdrag: bl a Lars Englund, Per Anders Fogelström, Åke Holmberg och Ivar Lo-Johansson, andra förvaltas av ALIS eller av arvingarna själva eller genom annat ombud. Sveriges Författarfond, vars främsta uppgift är att administrera biblioteksersättningen, får mängder av samtal varje år eftersom deras register med kontaktuppgifter till arvingar räknas till Sveriges bästa.

Ett råd till rättsinnehavare/arvingar är att se till att vara tillgängliga – en anslutning till ALIS är förmodligen det enklaste sättet att bli tillgänglig för tillståndsförfrågningar. ALIS förvaltar på uppdrag de litterära rättigheterna till ca 2 400 anslutna rättsinnehavare inom ordområdet (författare och översättare av allmänlitteratur, läromedelsförfattare, journalister och dramatiker).

I absoluta nödfall, men då bör du kunna visa i efterhand att alla tänkbara efterforskningar har gjorts för att nå rättsinnehavarna, är det brukligt att väl synligt ange i publikationen (eller motsvarande) att »tyvärr har, trots ansträngningar, inte samtliga rättsinnehavare till de verk som återges kunnat nås. Tillstånd har därför inte kunnat inhämtas och ersättning inte kunnat betalas ut. Var vänlig hör av dig till… om du är rättsinnehavare till verket på sid. X«.

 

UPPHOVSRÄTT

Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk samt skyddar verket och upphovsmannen mot intrång i denna rätt. I Sverige finns inget formkrav för upphovsrätten. Den tillhör upphovsmannen, det vill säga, den person som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, och uppkommer automatiskt i och med att verket skapas. Upphovsrätt kan således inte registreras.

Upphovsrätten för ett litterärt verk varar intill utgången av det 70:e året efter upphovsmannens dödsår. Efter upphovsmannens död går upphovsrätten i regel i arv och innehas av dennes efterlevande. Om verket är anonymt varar upphovsrätten 70 år efter offentliggörandet.

En upphovsman som vill offentliggöra eller sprida sitt verk kan upplåta sin förfoganderätt eller delar av den till någon annan.

En upplåtelse av förfoganderätten är exempelvis vad som sker när författare tecknar avtal om utgivning med ett förlag. Författaren upplåter då till förlaget rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten genom utgivning. Upplåtelsen är dock begränsad i omfattning och tid. När det gäller exempelvis förlagsavtal, är upplåtelsen begränsad till att omfatta utgivning av verket i bokform och på svenska språket. Vidare gäller en sådan upplåtelse endast så länge utgivning pågår.

En överlåtelse av förfoganderätten innebär däremot att förvärvaren inträder helt i upphovsmannens ekonomiska rättigheter och det är således förvärvaren som ger tillstånd till visst nyttjande.

Till skillnad från den ekonomiska rätten kan den ideella rätten inte upplåtas eller överlåtas. Däremot kan den ideella rätten efterges. Till skydd för upphovsmannen kan dock den ideella rätten endast efterges om det står klart i vilken art och omfattning detta sker. En total eller alltför omfattande eftergift är däremot inte bindande, eftersom det inte går att överblicka vilka framtida konsekvenser en sådan eftergift kan få.

 

UPPLÅTELSE

En upphovsman som vill offentliggöra eller sprida sitt verk kan upplåta sin förfoganderätt eller delar av den till någon annan.

En upplåtelse av förfoganderätten är exempelvis vad som sker när författare tecknar avtal om utgivning med ett förlag. Författaren upplåter då till förlaget rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten genom utgivning. Upplåtelsen är dock begränsad i omfattning och tid. När det gäller exempelvis förlagsavtal, är upplåtelsen begränsad till att omfatta utgivning av verket i bokform och på svenska språket. Vidare gäller en sådan upplåtelse endast så länge utgivning pågår.

Till skillnad från den ekonomiska rätten kan den ideella rätten inte upplåtas eller överlåtas. Däremot kan den ideella rätten efterges. Till skydd för upphovsmannen kan dock den ideella rätten endast efterges om det står klart i vilken art och omfattning detta sker. En total eller alltför omfattande eftergift är däremot inte bindande, eftersom det inte går att överblicka vilka framtida konsekvenser en sådan eftergift kan få.

 

ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETER

Författare
I fråga om utgångna verk – verk som inte längre finns i lager och där förlaget inte vill trycka om verket i ny upplaga – råder SFF medlemmarna att återta förlagsrättigheterna för att kunna erbjuda dem till ett annat förlag, ge ut verket själv eller förhandla fram bättre villkor om det ursprungliga förlaget senare skulle vilja ge ut verket på nytt.

Upplagorna av ett verk är utgångna om förlaget har färre än 100 exemplar i lager. Det följer av 15 § Ramavtalet. Även om ditt avtal inte bygger på Ramavtalet, får återtagandeproceduren som beskrivs nedan anses utgöra branschpraxis och går därför att följa även om du har ett annat förlagsavtal.

Återtagandet kan ske genom att du själv skriver till förlaget, är du medlem kan du logga in och använda mallar som SFF tagit fram eller med användning av fullmakt uppdra åt SFF att för din räkning återta rättigheterna.

Om du väljer att sköta återtagandet själv är första steget att ta reda på hur många exemplar som finns i lager genom att se efter i royaltyredovisningen eller kontakta förlaget och få denna uppgift. Om lagret understiger 100 exemplar går du vidare genom att begära en skriftlig bekräftelse på att förlaget inte avser att ge ut någon ny upplaga av verket och att rättigheterna därmed återgår till dig. Återkommer inte förlaget med en sådan bekräftelse inom utsatt tid (tre veckor) får du påkalla ny utgivning av verket. Har förlaget inte inom fyra månader därefter förbundit sig att ge ut ny upplaga har du rätt att häva avtalet.

Om du väljer att uppdra åt SFF att återta rättigheterna sköter vi ovanstående korrespondens med förlaget. Du måste då skriva ut en fullmakt och fylla i den. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas på fullmakten och skickar den i original till oss. Medlem kan även uppdra åt SFF att kontakta förlaget för att undersöka förutsättningarna för ett återtagande.

Översättare
SFF råder även översättare att återta sina förlagsrättigheter enligt ovan, dock gäller andra villkor: Rättigheterna till översättningar återgår enligt översättarnas Ramavtal från 1986 till dig tio år efter senaste primär- eller sekundärnyttjande, förutsatt att det finns färre än 100 exemplar av verket kvar i lager. Rättigheter till översatta verk där standardavtalet från 2004 eller 2012 tecknats återgår efter åtta år, förutsatt att det finns färre än 100 exemplar av verket kvar i lager.

Medlemmar kan logga in och använda specifika mallar för översättare som kan användas vid återtagande, du kan även välja att med användning av fullmakt uppdra åt SFF att för din räkning återta rättigheterna. Medlem kan även uppdra åt SFF att kontakta förlaget för att undersöka förutsättningarna för ett återtagande.

 

ÖVERLÅTELSE

En överlåtelse av förfoganderätten innebär att förvärvaren inträder helt i upphovsmannens ekonomiska rättigheter och det är således förvärvaren som ger tillstånd till visst nyttjande.

Till skillnad från den ekonomiska rätten kan den ideella rätten inte upplåtas eller överlåtas. Däremot kan den ideella rätten efterges. Till skydd för upphovsmannen kan dock den ideella rätten endast efterges om det står klart i vilken art och omfattning detta sker. En total eller alltför omfattande eftergift är däremot inte bindande, eftersom det inte går att överblicka vilka framtida konsekvenser en sådan eftergift kan få.