Minimirekommendation att gälla för år 2015 beträffande arvoden för framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylikt (arrangemang), varav åtskillnad görs mellan:

 •  «större» arrangemang, med fast ekonomiskt underlag. Till större arrangemang skall alltid räknas fall då arrangören för inträdet begär ej obetydlig ersättning från åhörare samt då arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget utgör en naturlig del av företagets verksamhet.
 •  «mindre» arrangemang med avseende på ekonomiskt underlag etc, arrangemang som inte räknas som «större».

Rekommenderad ersättning

 • «större» lägst 6 000 kronor (4 566 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 15 minuter
 • «större» lägst 16 400 kronor (12 480 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar
 • «mindre» lägst 2 800 kronor (2 131 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 15 min
 • «mindre» lägst 6 000 kronor (4 566 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar
 • traktamente för hel dag är 220 kr. Som hel dag räknas även om resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen och avslutas efter kl 19.00 hemkomstdagen. Påbörjas resan senare eller avslutas den tidigare uppgår traktamentet till 110 kr. För att traktamentet skall vara skattefritt skall övernattning ha skett.
 • logi Den medverkande är berättigad till ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna.
 • resa Den medverkande är berättigad till ersättning för faktiska kostnader vid resa (överenskommelse om val av färdmedel kan bli aktuell)
  Den medverkande är berättigad till ersättning för kostnader vid resa med egen bil enligt Skatteverkets normer med 18,50 kr per mil (skattefritt 2012)

Anmärkningar

 • Antal timmar som beräknas för engagemanget skall överenskommas på förhand.
 • Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme (571 kr exklusive sociala avgifter). Vad gäller «större» arrangemang kan det vara lämpligt att avtala om en högre ersättning för varje ytterligare timme utöver avtalad tid.
 • Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

Vad gäller framträdanden i skolor hänvisas till Författarcentrums rekommendationer (Författarcentrums hemsida).

Moms

 • Föredrag – om framförandet huvudsakligen bestått av annat än läsning av egen text, t ex ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.
 • Recitation – ingen moms ska läggas på om framträdandet huvudsakligen har bestått av läsning av egen text.
 • Skola/utbildningsväsende – ingen moms ska läggas på om framträdandet skedde som en del av undervisning i allmän skola (vanlig klassundervisning). Om uppdragsgivaren däremot bedriver kommersiell utbildning, dvs tar betalt av deltagarna/eleverna, gäller de vanliga momsreglerna.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”.

(Rekommendationen reviderades av Sveriges Författarförbunds styrelse i januari 2015).