Konsultarbete, intervjuer och paneldebatter förekommer i varierat syfte och omfattning och i ett stort antal former och sammanhang. När författare och översättare kontaktas för uttalanden eller liknande sker det ofta på grund av både yrket som sådant och sakkunskap på ett visst område.

När någon som företrädare för institution, massmedium eller liknande i sin yrkesverksamhet genom konsultation, deltagare i panel eller intervju drar nytta av författares eller översättares yrkesmässiga inriktning – den speciella kunskapen om den egna verksamheten och/eller på ett visst område – finns det ofta anledning att ersättning härför utgår till författaren eller översättaren.

Kräver medverkan deltagande i sammanträde eller utförs arbete som i annat fall skulle ha utförts inom institutionen (eller motsvarande) skall ersättning alltid utgå. Här avses således inte situationer där författaren eller översättaren deltar i egenskap av representant för politiskt parti, facklig organisation, anställd i privat eller offentlig tjänst eller dylikt, då informationen ej kan anses ha samband med hans/hennes verksamhet som författare eller översättare.

  • Författare/översättare som kontaktas av företrädare för institution, massmedium eller liknande enligt ovan bör så tidigt som möjligt upplysa om att hon/han betingar sig ersättning för sin medverkan.
  • För den tid författaren/översättaren ställer sig till förfogande rekommenderar Sveriges Författarförbund som minimiersättning 1 500 kr (1 142 kr exkl sociala avgifter). Är den sammanlagda tidsåtgången mer än en timme utgår därefter ersättning om lägst 750 kr per påbörjad timme (571 kr exkl sociala avgifter).
  • Skriftlig medverkan av författaren/översättaren motiverar höjning av minimiersättningen eller ersätts särskilt. Särskilt kvalificerad sakkunskap på visst område motiverar ett högre arvode.

Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

Moms tillkommer för den som redovisar moms. Momssatsen är i regel 25 % för arbetsinsatsen inom uppdraget, dvs på arbetsersättning. Om uppdraget är tänkt att utmynna i ett verk (en bok, en artikel, en broschyr etc) är momssatsen 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till verket. Om den avtalade ersättningen för verket inte är separerad från arbetsersättningen, dvs parterna har avtalat om en klumpsumma, styrs momssatsen av vad uppdraget huvudsakligen innefattat. Om arbetsinsatsen utgjort det huvudsakliga uppdraget gäller 25 % moms. Om upplåtelse av upphovsrätten till verket utgör den huvudsakliga delen av avtalet gäller 6 % moms.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”

(Rekommendationen reviderades av Sveriges Författarförbunds styrelse i november 2012)