Minimirekommendation att gälla för år 2013 beträffande litterära pristävlingar utlysta av förlag (eller motsvarande):

Sveriges Författarförbund rekommenderar medlemmarna att inte delta i pristävling om den inte är anordnad på det sätt som anges nedan:

  • Den uppsatta prissumman skall uppgå till minst 27 000 kr (inklusive sociala avgifter, dvs egenavgifter om 31,42 %) och får inte avräknas som honorar för försäljning (royalty).
  • För prisbelönt eller annat inköpt tävlingsmanuskript skall upprättas förlagsavtal i överensstämmelse med vedertagna normer på området (exempelvis gamla ramavtalet mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund, eller av Sveriges Författarförbund rekommenderade Mönsteravtal – Bok).
  • Prissummans storlek skall särskilt anges vid utlysning av tävling. I utlysning eller annan marknadsföring bör också anges den totalsumma som i form av pris samt garanterad royalty, ersättning för publicering i tidning/tidskrift m m tillförsäkras vinnare.
  • Om pristävlingsbestämmelser innehåller förbehåll om rätt att inte utdela priset och tillämpas detta förbehåll förlorar förlaget i tävlingsbestämmelserna intagen optionsrätt att ge ut tävlingsmanuskript. Sker ändå publicering av tävlingsmanuskript utan att något pris utdelats, skall prissumman utbetalas till den författaren.

Publiceras två eller flera tävlingsmanuskript trots att prissumman inte utdelats, skall juryn avgöra vilken av författarna som skall ha prissumman; överstiger denna 50 000 kr kan den dock rimligen fördelas på samtliga publicerade manuskript, under förutsättning att varje författare får minst 27 000 kr.

(Rekommendationen reviderades av Sveriges Författarförbunds styrelse november 2012).