superminiutropNästa ansökningsperiod öppnar våren 2019

 

Ur stiftelser som Sveriges Författarförbund förvaltar utdelas årligen mindre stipendier och understöd till behövande medlemmar. Vanligtvis utlyses dessa om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.

Dagmar och Henning Billstrands fond (endast medlemmar kan söka)

Fonden utlyser stipendier om totalt 10 000 kr till att främja vård av behövande ålderstigna eller behövande sjuka medlemmar.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond (endast medlemmar kan söka)

Fonden utlyser stipendier om totalt 40 000 kr till äldre, behövande medlemmar, företrädesvis till ungdomsboksförfattare och översättare.

Imber Nordin-Grips understödsfond (endast medlemmar kan söka)

Fonden utlyser stipendier om totalt 40 000 kr till äldre kvinnliga författare som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av hjälp.

Beslut om bidrag ur ovanstående stiftelser och fonder fattas av förbundsstyrelsen.

Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier om totalt 19 000 kr till svenska författare som har ekonomiska svårigheter till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.

Det finns ingen ansökningsblankett utan du skriver ett brev där du redogör för varför du söker understöd. Ange vilken/vilka stiftelser och fonder som din ansökan avser. Ange gärna kontonummer redan i din ansökan så påskyndas handläggningen. Bifoga en kopia av din senaste slutgiltiga inkomstdeklaration samt även läkarintyg i de fall där sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningar där ekonomiskt behov är styrkt med nämnda dokument kommer att prioriteras.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, irma.hakanssoneiritz@forfattarforbundet.se  eller 08-545 132 14.